Školní poradenské pracoviště

 9. 10. 2017  Denisa Kolínská

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem,  školním metodikem prevence a ředitelem školy. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením a zároveň koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

 

Školní metodik prevence

Mgr. Josef Vachta

Kontakt: josef.vachta@zschysky.cz

Konzultační hodiny: úterý 12:20 - 13:10, středa 12: 20 – 13:10, případně dle dohody

Školní metodik prevence zajišťuje poradenské služby zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů – záškoláctví, šikana, závislosti (drogy, alkohol, kouření), virtuální drogy (počítače, televize, video), kriminalita (krádeže aj.), patologické hráčství (gambling), vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance aj.

Výchovný poradce

Mgr. Josef Vachta

e-mail: josef.vachta@zschysky.cz

Konzultační hodiny: úterý 12:20 - 13:10, středa 12: 20 – 13:10, případně dle dohody

 S výchovným poradcem lze konzultovat:

  •  výchovné problémy
  • studijní problémy
  • problémy ve vztazích
  • otázky volby povolání a dalšího studia na středních školách
  • problematiku přijímacího řízení na SŠ